Aprendre dels èxits i evitar la repetició d'errors

Identificar i introduir les lliçons apreses en la nova forma de treballar

Perspectiva

En totes les organitzacions es produeixen situacions que generen aprenentatges que poden tenir una gran utilitat futura.

Es fa per això necessari identificar les bones pràctiques: noves "maneres de fer" que caldrà incorporar a l'operativa de les nostres organitzacions.

El recull de les lliçons apreses de poc serveix si no es defineix un sistema per organitzar-les i difondre-les.

El sistema de lliçons apreses assegura la captura, la validació i la seva incorporació a l'operativa dels aprenentatges.

Activitats

 • Descobrirem els àmbits en què hem d'estar atents per identificar els nous aprenentatges.
 • Analitzarem i aplicarem les dues tècniques més adequades per recopilar aquests aprenentatges: un cop finalitzades determinades activitats i un cop finalitzats els projectes clau.
 • Analitzarem com identificar i validar les lliçons apreses.
 • Elaborarem el pla d'acció per introduir els canvis en la nova manera de treballar i implementar un sistema de lliçons apreses.

Conceptes clau

 • Revisió després de l'acció.
 • Anàlisi retrospectiu.
 • Bona pràctica.
 • Lliçó apresa.
 • Pla d'acció per a la implantació.

Resultats

 • Procediments per a la identificació i captura dels aprenentatges derivats de l'operativa de treball.
 • Pla específic per dur a terme la validació i la implantació de les lliçons apreses.

Equip

Comandaments mitjans
Àrea Persones
Àrea Processos

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h