Direcció per objectius

El nostre model de consultoria aplicat a direcció per objectius en les organitzacions es basa en el desenvolupament de tres pilars:

1.- La definició / revisió dels elements necessaris

La implantació d’un model de direcció per objectius requereix de la definició prèvia dels següents elements:

  • El marc estratègic format pels valors, la missió, les polítiques, les línies estratègiques d’actuació, les metes.
  • El mapa de processos clau.
  • L’organigrama funcional i la descripció dels llocs de treball.
  • El pla estratègic que defineixi els objectius de l’organització.

2.- L’assignació dels objectius en cascadaDSC_0032

Els objectius definits pel conjunt de l’organització els traslladarem a les diferents àrees i departaments. Els seus responsables, per assolir-los, definiran un conjunt de projectes o accions. Els projectes i les accions s’assignaran a equips formats per persones a les que assignarem uns objectius relacionats amb els resultats associats a projectes i accions. Amb les persones pactarem també uns nivells d’acompliment associats a funcions / tasques i altres associats a comportaments.

3.-Definició de les eines de suport

Per a completar la implantació del model de direcció per objectius serà necessari disposar de:

  • Un sistema d’indicadors que permetin avaluar el grau d’acompliment assolit per les persones.
  • Un model per a l’establiment acordat dels compromisos (objectius, funcions / tasques i comportaments).
  • Un model per a l’assignació de recompenses que pot estar integrat per un sistema de remuneració variable, un conjunt d’incentius i avantatges, plans de carrera i plans de formació.
  • Un model per al seguiment i l’avaluació de l’acompliment.

Accedeix a documents sobre direcció per objectius.

Contacta amb nosaltres: info@neos.cat