Gestió del coneixement

Desenvolupem tots els projectes relacionats amb la gestió del coneixement seguint els models i la metodologia de knoco

Para ampliar informació us proposem consultar la Introducción a la Gestión del Conocimiento.

El coneixement de les organitzacions està a les persones que les integren. La gestió del coneixement és una de les eines clau per garantir la competitivitat de les organitzacions en un entorn en constant canvi. El nostre model de consultoria aplicat a gestió del coneixement es basa en:

1.- La definició del marc per a la gestió del coneixement

En una primera fase s’avalua el grau de desenvolupament del model vigent per a la gestió del coneixement. S’elabora un mapa del coneixement crític que detalla el coneixement de l’organització, identifica les persones que els posseeixen i valora el seu grau d’importància i el risc de pèrdua. Es defineix a continuació l’estratègia general del model juntamentKLM amb un sistema d’indicadors que permetin avaluar la gestió de l’acompliment i la capacitat del model per generar, adquirir, identificar, seleccionar, organitzar, compartir, transferir i aplicar el coneixement de l’organització. Es redacta el document marc que recull les metes a assolir mitjançant la implantació del model, la política de gestió del coneixement, el procés global i el seu impacte sobre les diferents àrees de l’organització.

Dins d’aquest apartat detallem els següents serveis:

 • Avaluació del punt de partit i benchmarking.
 • Auditoria del model de Gestió del Coneixement.
 • Acreditació del model de Gestió del Coneixement.
 • Establiment de l’estratègia de Gestió del Coneixement.
 • Estratègia per a la retenció i la transferència del coneixement.
 • Disseny del marc estratègic: Política, responsabilitat, processos, tecnologia i model de direcció (governança).
 • Avaluació del ROI de la inversió en KM.
 • Disseny del model de direcció (governança): integració en el model de gestió de la companyia, definició dels objectius, identificació dels indicadors, definició del quadre de comandament i integració en l’actual i definició del model d’avaluació i acompliment.Informació més detallada sobre aquests serveis a la nostra web corporativa.

2.- La redacció del procés de gestió del coneixement

El procés genèric és un procés cíclic, que passa per la generació y adquisició de coneixement, la identificació, selecció i organització i per compartir, transferir i aplicar el coneixement. Partint d’aquest model, s’adapta a l’organització en funció dels resultats de l’avaluació i de les fites fixades en el punt anterior. S’identifiquen i prioritzen els projectes per iniciar la implantació a través projectes pilot escollits.

Dins d’aquest apartat detallem els següents serveis:

 • Disseny del pla per a la implementació.
 • Disseny de l’organigrama funcional associat a la KM.
 • Integració del model de KM en la planificació i gestió de projectes de la companyia.
 • Planificació dels projectes pilot.
 • Formació sobre KM adaptada als diferents llocs de treball i nivells de responsabilitat.
 • Implantació de models per a la tangibilització del coneixement.

Informació més detallada sobre aquests serveis a la nostra web corporativa.

3.- Elecció i disseny de les eines

Cal escollir les eines més adequades en funció de les característiques de l’organització i de les persones que la integren. Cada eina té una utilitat diferent i s’ha d’utilitzar en la fase adequada del procés de gestió. Per a cadascuna d’elles es dissenya una fitxa que detalla la utilitat, els procediments per a la correcta utilització, aspectes a recordar i tenir en compte i, si s’escau, les competències necessàries per poder treure-li el màxim partit. Algunes de les eines són:

 • Activitats per a l’aprenentatge: cursos i tallers orientats a l’adquisició del coneixement clau per a cada un dels llocs de treball.
 • Coaching / mentoring: dirigit als llocs clau de l’organització.IMAG0057
 • Direcció d’equips a través de l’establiment de compromisos d’acció, avaluació dels resultats aconseguits i establiment de les accions correctives oportunes.
 • Comunitats de pràctica: Equips de treball orientats a la identificació i estructuració del coneixement rellevant per a l’organització.
 • Comunitats d’aprenentatge: Col·lectius interessats en compartir coneixement sobre determinats aspectes d’especial incidència per a l’exercici de les seves responsabilitats.
 • Avaluació de projectes finalitzats (after action review): Procediment indispensable per a l’aprenentatge en base als errors comesos i èxits assolits.
 • Lliçons apreses: Coneixement recollit i classificat mitjançant el procediment anterior.
 • Entrevistes per a la retenció del coneixement: Procediment específicament dissenyat per recopilar i estructura el coneixement crític amb elevat risc de pèrdua.
 • Suport entre parells: Procediment dissenyat per facilitar la transferència de coneixement basada en les experiències prèvies de companys que hagin desenvolupat projectes semblants al que ara toca abordar. Persegueix l’aprenentatge abans de l’acció.

Informació més detallada sobre aquests serveis a la nostra web corporativa.

 4.- Elecció i disseny dels suports

Un cop triades les eines escollirem els suports o formats més adequats per emmagatzemar, actualitzar i difondre el coneixement. Per a cada un dels suports escollits es crea una fitxa que detalla la seva utilitat, la seva estructura tipus i les instruccions per al seu ús. Alguns d’aquests suports poden ser:

 • IMAG0069Processos, protocols i instruccions sobre el que cal fer i com cal fer-ho. Han de ser visuals, de fàcil interpretació i amb accés a la informació complementària que faciliti la seva comprensió i ús.
 • Bases d’experts (pàgines grogues) que faciliten la identificació de qui sap de …
 • Bases de coneixement: documents de diferents formats que contenen la informació sobre temes concrets. Poden tenir diferents formes: tips & ticks, píndoles o històries basades en bones pràctiques identificades o errors comesos.
 • Bases documentals: sistemes d’arxiu i recerca a la informació fonamental de l’organització.

Accedeix a informació sobre gestió del coneixement i l’aprenentage

 

Contacta amb nosaltres: info@neos.cat