La Cultura d’Aprenentatge genera valor

Cultura d’Aprenentatge i valor

La millor manera d’assegurar que les organitzacions generen valor per als seus membres i per a la societat, de forma sostenible, és enfortint la Cultura d’Aprenentatge.

Sabem que la cultura d’una organització ve determinada per:

–       Un conjunt d’elements estructurals: les polítiques internes, el disseny de l’organigrama, les responsabilitats i competències associades als diferents llocs de treball, els processos de treball i el model de comunicació interna.

–       Una sèrie d’elements simbòlics: els models de lideratge, el sistema de remuneració, el disseny dels espais, el tipus d’esdeveniments, el model de reunions, el protocol i la interpretació que es dóna a les prioritats corporatives, entre d’altres.

–       Els comportaments de les persones, a nivell intern, amb proveïdors i amb clients / usuaris estan també directament relacionats amb el model cultural.

Per enfortir la Cultura d’Aprenentatge és necessari regular cadascuna d’aquestes palanques. Cal difondre els beneficis que la curiositat i l’aprenentatge continuat tenen sobre les persones i els equips. En funció d’on centrem l’esforç podem aconseguir alguns dels resultats següents:

 •  Orientació cap a les metes i objectius corporatius.
 •  Major compromís dels equips i les persones.
 •  Capacitat per a la innovació.
 •  Més eficiència i agilitat en els processos i projectes.
 •  Orientació cap al client / usuari i compliment de les seves expectatives.
 •  Integració amb proveïdors i canals de distribució o intermediació.

D’altra banda, més en el curt termini i a nivell operatiu, és fàcil identificar les següents millores:

 •  Reducció de les barreres entre àrees i departaments.
 •  Reducció d’errors i costos associats.
 •  Millora de l’accés a la informació.
 •  Equips amb major autonomia i orientats a resultats.
 •  Major capacitat de resposta davant de situacions no previstes.

Algunes de les eines i dinàmiques que ens permetran assolir aquests resultats i millores són:

 •  La integració de l’aprenentatge en les tasques i projectes.
 •  La dinamització d’espais de col·laboració.
 •  La promoció de converses per a l’intercanvi d’experiències.
 •  L’ús de la tecnologia per facilitar l’accés a el coneixement.
 •  La disponibilitat d’itineraris d’aprenentatge
 •  Plans d’acollida i de retenció de el coneixement.