Com promovem l’aprenentatge

Per enfortir la Cultura de l’Aprenentatge cal crear un ecosistema que afavoreixi els comportaments orientats a:

Compartir

Col·laborar

Reflexionar

Com promovem l’aprenentatge

Per enfortir la Cultura de l’Aprenentatge cal crear un ecosistema que afavoreixi els comportaments orientats a:

 • Compartir
 • Col·laborar
 • Reflexionar

Crear nou valor

grafic plantejament pedagogic D A P R E N E N T A T G E I T I N E R A R I S A C O M P A N Y A M E N T T O O L K I T T R E B A L L C O L · L A B O R A T I U T R O B A D E S P E R A C O M P A R T I R P O R T A R A L A P R À C T I C A R E F L E X I Ó A V A L U A C I Ó I

Incorporant nous comportaments que beneficien les activitats clau de les persones i equips.

 • Aprenem allò que ens interessa, quan ens interessa i de la manera més pràctica possible. Cal planificar les dinàmiques, els tallers i les activitats d’aprenentatge.
 • Durant l’aprenentatge sorgeixen dubtes i preguntes. Cal preveure i comptar amb el suport i l’acompanyament adequat per trobar la solució.
 • Recull una bateria de dinàmiques per facilitar l’intercanvi, espais per a la col·laboració i recursos documentals en diferents formats per difondre les millors pràctiques.
 • Facilita l’aprenentatge i la innovació. Cal saber com implantar-lo per que sigui efectiu.
 • L’intercanvi d’experiències prevé la repetició de errades i facilita l’intercanvi de les llissons apresses.
 • Aprenem fent, portant la teoria a la pràctica. Cal comptar amb el suport necessari.
 • Identifiquem les millors pràctiques. El veritable aprenentatge es produirà quan les haguem integrat a la nostra operativa.

Crear nou valor

Incorporant nous comportaments que beneficien les activitats clau de les persones i equips.

grafic plantejament pedagogic D A P R E N E N T A T G E I T I N E R A R I S A C O M P A N Y A M E N T T O O L K I T T R E B A L L C O L · L A B O R A T I U T R O B A D E S P E R A C O M P A R T I R P O R T A R A L A P R À C T I C A R E F L E X I Ó A V A L U A C I Ó I

El que hem d’esperar d’un projecte d’aprenentatge

Descobrir

 • Oferint un marc teòric
 • Plantejant noves preguntes
 • Compartint les millors pràctiques
 • Oferint oportunitats de millora i desenvolupament

Crear

 • Treballant col·laborativament
 • Pensant amb les mans
 • Plantejant noves solucions

Practicar

 • Aplicant les noves solucions
 • Implantant nous sistemes
 • Definint nous processos

Definint nous processos

 • Avaluant els resultats
 • Aprenent de l’experiència
 • Innovant