Treballar col·laborativament és millor

El treball col·laboratiu es caracteritza per:

 1. trencar les barreres dins de l’organització,
 2. generar sinèrgies entre els integrants de l’equip,
 3. empoderar a les persones,
 4. atorgar el lideratge en funció dels requeriments i l’experiència de les persones,
 5. promoure la creativitat, 

Aplicar el model del treball col·laboratiu beneficia a:

 • Les persones,
 • els projectes i 
 • l’organització

Existeix una metodologia coneguda que cal aplicar i adaptar a cada organització.
Implantar un model de treball col·laboratiu facilita la introducció de canvis i nous valors a les organització.

Què és el treball col·laboratiu

El treball col·laboratiu és un treball “transversal” que trenca les barreres a les organitzacions i genera vincles entre les persones.
Es basa en un model de lideratge compartit. No hi han jerarquies, les decisions es prenen de forma col·lectiva tenint en compte els valors de cada grup, els seus objectius i les opinions dels seus integrants. El debat i la reflexió són fonamentals en aquests procés.
Promou la participació i l’empoderament del membres del grup.
Promou la creativitat en la recerca de solucions alternatives als reptes organitzacionals.
El lideratge es comparteix entre els membres i és guanya en base al valor que cada persona pot aportar en funció del seus coneixement, la seva experiència i dels requeriments concrets de l’equip.


Quin impacte té treballar col·laborativament

El treball col·laboratiu impacta positivament sobre les persones, els projectes i el conjunt de l’organització.


Guanyen les persones

Les persones guanyen per que:

 • Se senten més valorades per la seva organització, 
 • aprenen i progressen des d’un punt de vista professional i personal i
 • descobreixen que formen part d’una organització que va més enllà del seu lloc de treball i el seu departament


Guanyen els projectes

Els projectes desenvolupats des d’una òptica col·laborativa són més sòlids per què

 • hi ha una major involucració de l’equip,
 • la planificació i execució del projecte es basa en els aprenentatges i les experiències prèvies i
 • el model de treball està orientat a la generació de sinèrgies, on no arriba la persona, arriba l’equip.


Guanyen les organitzacions

Les organitzacions es tornen més eficients per que el treball col·laboratiu permet introduir dinàmiques orientades a l’aprenentatge que acaben impactant tots els departaments.
Molts dels equips de treball col·laboratiu s’orienten a la millora de processos i a la reducció d’errors. D’altres fomenten l’intercanvi d’experiències, facilitant la identificació i aplicació de les millors pràctiques.
El treball col·laboratiu potencia la comunicació transversal ajudant a superar les barreres entre departaments.
El treball col·laboratiu és una excel·lent eina de canvi cultural a les organitzacions. Tradueix en accions els nous valors que una gran quantitat d’organitzacions volem implantar.


Com es treballa col·laborativament

Definim el marc de treball de l’equip

Treballar col·laborativament implica l’existència d’un equip estable, un equip que comparteixi:

 • Valors
 • Un propòsit
 • La identificació de les funcions i rols dins de l’equip
 • Uns objectius

Cal, doncs, acordar aquest punts.


Definim el pla de treball

Per alinear-nos amb el propòsit i assolir els objectius, cal acordar què farem, en quins terminis i qui serà el responsable.
El desenvolupament de les accions definides al pla de treball, el seu seguiment i, si calgués, la introducció de correccions i millores és clau per a que el treball col·laboratiu assoleixi els resultats esperats.


Aconseguim la validació i suport de l’organització

Un cop definit el marc i el pla de treball de l’equip, cal aconseguir la validació i suport de l’organització. Cal presentar-ho a la persona o persones amb autoritat per validar el projecte i atorgar-li els recursos necessaris per portar-lo a la pràctica.


Comencem a treballar

El marc de treball ens orientarà en la resolució de conflictes o discrepàncies que puguin aparèixer dins del grup.
El pla de treball en definirà les tasques, terminis i responsabilitats.
Caldrà, a mida que anem avançant, identificar possibles desviacions i introduir els canvis i millores necessàries. D’aquestes desviacions caldrà extreure, difondre i aplicar les lliçons apreses.


Tancament del projecte

Un cop assolits els objectius definits caldrà tancar el projecte. Aquest tancament implica una comunicació formal a tots els involucrats dels resultats i aprenentatges assolits.